Komercnoteikumi

Sākums » Komercnoteikumi
SIA Mācību centra „Skrivanek Baltic” Valodu skola”” noteikumi, kas ir izdoti saskaņā ar Civillikumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Valodu kursi privātpersonām

I daļa

Vispārīgi noteikumi

1. Šie noteikumi ir neatņemama Pasūtītāja un Izpildītāja līguma daļa.

2. Līgumu var mainīt vai papildināt, tikai pusēm par to rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi vai papildinājumi, ja tos ir parakstījušas abas puses, kļūst par līguma neatņemamu daļu.

II daļa

Līguma priekšmets

1. Līguma izpildes priekšmets ir svešvalodu mācību kursi privātpersonām, ko konkrētā termiņā nodrošina Izpildītājs (turpmāk tekstā – „Mācības”).

2. Izpildītājs apņemas ievērot mācību komercnoteikumu prasības.

III daļa

Mācību norises termiņi

1.Pasūtītāja pienākums ir pieņemt pasūtījumu kursu aprakstā noteiktajā laikā un veidā.

2. Gadījumā, ja attaisnojošu iemeslu dēļ mācības nav iespējams veikt, Izpildītājam ir tiesības izvēlēties citu mācību nodrošināšanas veidu. Pirms tam Pasūtītājs ir jāinformē par šo iespēju.

3. Ja Pasūtītājs bez abu pušu atzīta attaisnojoša iemesla atsakās no mācībām, tiek uzskatīts, ka mācības ir veiktas un Izpildītājam ir tiesības prasīt kompensāciju atbilstoši komercnoteikumu 3. daļas 1. punktam. Pasūtītāja pienākums ir samaksāt par šīm mācībām.

IV daļa

Cena

1. Līgumcenas aprēķina pamatā ir Izpildītāja noteiktais un konkrētajā laika periodā spēkā esošais privātpersonu mācību cenrādis, kas ir Komercnoteikumu neatņemama daļa.

2. Cenrādī norādītās cenas ir eiro (EUR) un bez PVN. Gadījumā, ja pasūtījuma izpildes laikā dažādu apstākļu dēļ mainās pakalpojumu cenas, Izpildītāja pienākums ir informēt par to Pasūtītāju vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš.

3. Ja Pasūtītājs nokavē rēķina samaksas termiņu, tiek aprēķināts līgumsods: 0,05% apjomā no parāda summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

4. Jebkura līgumā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Pasūtītāja naudas iemaksas vispirms tiek ieskaitītas kā līgumsods, bet atlikusī summa tiek ieskaitīta attiecīgā parāda summas dzēšanai.

V daļa

Norēķinu kārtība

1. Mācību pasūtījuma brīdī Izpildītāja pienākums ir izsniegt Pasūtītājam samaksas dokumentu.

2. Samaksa par mācībām tiek veikta, pamatojoties uz samaksas dokumentu, ko izsniedz Izpildītājs un kas stājas spēkā dokumentā norādītajā dienā.

3. Ja Pasūtītājs nokavē rēķina samaksas termiņu, tiek aprēķināts līgumsods: 0,05% apjomā no parāda summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

4. Jebkura līgumā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Pasūtītāja naudas iemaksas vispirms tiek ieskaitītas kā līgumsods, bet atlikusī summa tiek ieskaitīta attiecīgā parāda summas dzēšanai.

VI daļa

Līguma izbeigšana

1. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no šā līguma nosacījumu izpildes, rakstiskā veidā informējot par to Izpildītāju. Puses vienojas, ka šādā gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam atkāpšanās maksu 30% apjomā no valodu kursu cenas, kas vienlaikus arī ir kompensācija par pasūtījuma atsaukšanu, ja atsaukums ir izdarīts agrāk nekā vienu kalendāro nedēļu pirms mācību sākuma, vai 50% apjomā no valodu kursu cenas, ja atsaukums izdarīts vēlāk nekā septiņas kalendārās dienas pirms valodu mācību kursa sākuma. Samaksa jāveic dienā, kad tiek iesniegts pieteikums par līguma izbeigšanu.

2. Ja mācības jau ir daļēji apmaksātas, jāmaksā ir 50% no pasūtītā, bet nepabeigtās mācību kursa cenas un cena par jau veiktajām mācībām līdz dienai, kad Izpildītājs piekrīt līguma laušanai.

3. Ja līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, viņam ir pienākums pilnā apmērā veikt samaksu par apmeklētajām nodarbībām.

4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu tādu nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā puse (vai abas puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas.

VII daļa

Pretenzijas

1. Pretenzijas tiek pieņemtas rakstiskā veidā. Pretenzijā ir jānorāda tās iesniegšanas iemesls un pamanītie trūkumi.

2. Ja Izpildītājs atzīst pretenziju par pamatotu, Izpildītājs novērš trūkumus par saviem līdzekļiem. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt citu lektoru, papildu lekcijas un mācību maksas atlaidi. Pretenzija ir jāizskata viena mēneša laikā.

VIII daļa

Pretenzijas iesniegšanas termiņš

1. Pretenzijas iesniegšanas termiņš ir divi gadi.

2. Ja pretenzija tiek iesniegta pēc norādītā termiņa, Pasūtītājs zaudē tiesības saņemt kompensāciju.

IX daļa

Beigu noteikumi

1. Jebkuru strīdu, nesaskaņu vai prasību, kas izriet no pušu noslēgtā līguma un skar līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, puses risina pārrunu ceļā šo noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja tas nav iespējams, visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

2. Komercnoteikumi ir saistoši abām līguma pusēm.

3. Šie komercnoteikumi ir uzskatāmi par Mācību centra „„Skrivanek Baltic” Valodu skola”, reģ. Nr. 40003626172, jurid. adrese: Lāčplēša iela 87C, Rīga, LV-1011, komercnoteikumiem un tie ir sadarbības līguma neatņemama daļa.

4. Šie komercnoteikumi stājas spēkā 2007. gada 1. oktobrī.