Pretendentu svešvalodu zināšanu audits

Home / Pretendentu svešvalodu zināšanu audits

Palīdz noteikt pretendentu valodas zināšanu patieso līmeni šādās kompetencēs – gramatikas lietojums, sapratne (klausīšanās un lasīšana), rakstīšana un runāšana (dialogs un monologs) –, kā arī pārliecināties, kādas valodu prasmes ir attīstītas vairāk un kuras būtu uzlabojamas turpmāk. Svešvalodu audits lieliski atklāj pretendenta komunikatīvās un interaktīvās prasmes, kā arī spēju reaģēt un atbildēt uz dažādiem sociāliem un ar biznesu saistītiem jautājumiem.

Svešvalodu zināšanu audits tiek organizēts divās daļās:

a) rakstveida neklātienes daļā, kurā tiek pildīts sadales tests tiešsaistē. Testa rezultāti palīdz noskaidrot valodas lietotāja gramatikas zināšanu līmeni. Testa rezultātos tiek vērtēta nevis vielas apguve noteiktajā valodas kursā, bet gan spēja izmantot iegūtās zināšanas. Laiks, kas nepieciešams testa aizpildīšanai tiešsaistē, ir 25–50 minūtes;

b) klātienes svešvalodu zināšanu audita daļā, kas var tikt organizēta pasūtītāja telpās vai Skrivanek Baltic Valodu skolā, iepriekš savstarpēji saskaņojot laiku un vietu. Lai noteiktu valodas lietotāja sapratnes, rakstīšanas un runāšanas kompetenču līmeni:

  • tiek izpildīti vairāki klausīšanās uzdevumi – atskaņoti dažādi ieraksti, kurus noklausoties, lietotājam jāsniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem;
  • tiek iedoti vairāki nelieli dažādas sarežģītības teksti, kurus izlasot, lietotājam jāsniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem;
  • studentam ir jāuzraksta teksts, kas ir ne īsāks par 60 vārdiem, par noteiktu tēmu ierobežotā laika posmā;
  • tiek uzdoti vairāki strukturēti jautājumi un, atkarībā no tā, cik labi valodas lietotājs atbild, jautājumu sarežģītības līmenis tiek palielināts. Šajā pārbaudījumā galvenais nav 100% gramatikas pareizība, bet gan komunikācijas prasmes attiecīgajā valodā. Valodas lietotājam jāspēj arī monologa veidā izteikt savu viedokli par vispārīgu tēmu, ko nosaka pasniedzējs. Mutiskās daļas ilgums ir 10–15 minūtes, tajā tiek vērtēti arī vairāki citi faktori – runas plūdums, vārdu krājums, izruna un runas kopējā saprotamība.

Kopējais nepieciešamais laiks klātienes pārbaudes darba daļas izpildei ir 80–100 minūtes. Klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumi var tikt organizēti dalībnieku grupai paralēli. Runāšanas daļa tiek organizēta individuālās sesijās.

Pēc abu svešvalodas zināšanu audita daļu izpildes katrs dalībnieks saņem apliecību par svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējumu ikvienā no kompetencēm un kopējo zināšanu līmeni.

Pasūtītājs (gadījumos, kad tiek auditētas zināšanas vairākiem darbiniekiem) saņem pārskatu par katra dalībnieka zināšanu līmeņiem katrā no kompetencēm.

Piedāvājums spēkā angļu, čehu, franču, itāļu, krievu, latviešu, norvēģu, poļu, spāņu, vācu un zviedru valodas zināšanu auditam. Pēc pieprasījuma pakalpojums pieejams arī citu valodu zināšanu auditam.

Cik maksā pretendentu svešvalodu zināšanu audits? Sazinieties ar mums!